KATANGA
ALBUM DE JEAN DUSAUSOY | KOLWEZI - KILWA - photos Jean DUSAUSOY - Juillet 1977 

slideshow image